• November 20, 2021
  08:00 - 08:30 Opening Remarks
  08:30 - 12:00 Keynote Speeches - Marcus Stoodley, Paolo Bolognese, Yuekun Li, Jianping Xiang, Weixin Li, etc.
  12:00 - 14:00 Lunch Break
  14:00 - 15:45 Case Report - Zhengzhou Central Hospital affiliated to Zhengzhou University
  15:45 - 16:50 Keynote Speeches - Yongli Lou, Guowei Lv, Jichao Yang
  16:50 - 17:20 Conclusion
 • Registration
 • Contact